แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมพิธีสำคัญในโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม

 

           วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ พระอุโบสถ วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เด็ก เยาวชน ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีด้วยการประกอบพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่ปวงชนโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ทั้งนี้มีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว และมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี รวมถึงส่วนราชการอื่นๆ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นเป็นจำนวนมาก