สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

                                วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30 น.  ณ วัดคลองตาคล้าย  หมู่ที่ 2 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงให้เกษตรกรที่มีปัญหาทางด้านการเกษตร ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ทั้งนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีได้จัดตั้งบูธเพื่อสำรวจแรงงานนอกระบบ และบริการให้ความรู้ด้านแรงงานแก่ประชาชนที่สนใจ รวมถึงจัดตั้งนิทรรศการขนาดย่อมเกี่ยวกับภารกิจการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน