แรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 2/2562

 

                  วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภาคกลางและปริมณฑลเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก