แรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2562

 

             วันที่ 7 สิงหาคม 2562  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2562 เพื่อรับทราบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหลักเกณฑ์การปรับปรุงการตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงการพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในการประชุม รวมถึงนายอำพล  อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้