สรจ.นนทบุรีเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ 8/2562

 

          วันที่ 8  สิงหาคม 2562  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางประภาพร  อัมรินทร์นุเคราะห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนายอดิเทพ  กมลเวชช์ ปลัดจังหวัด เป็นประธาน ทั้งนี้ระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพื้นที่ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี การดำเนินการต่อพื้นที่แพร่ระบาด และพื้นที่แพร่ระบาดมาก (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่แพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมขน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก