สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมอบรมตามโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และฏิบัติงานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศแรงงานเชิงบูรณาการ

 

           วันที่ 8  สิงหาคม 2562  นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่าได้มอบหมายให้นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมอบรมตามโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และฏิบัติงานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศแรงงานเชิงบูรณาการ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ และนำข้อมูลด้านแรงงานระดับจังหวัด ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีการอบรมระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม Software Park Thailand ชั้น 3 ห้อง 302 – 304 ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี