แรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงาน โครงการอบรมให้ความรู้ “การพัฒาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม”

 

            วันที่ 9 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงาน โครงการอบรมให้ความรู้ การพัฒาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคมที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้สตรีในจังหวัดนนทบุรีในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม ได้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดความมั่นใจเป็นที่ยอมรับนับถือ ในการปรากฎตัวต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างสง่างาม