สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7/2562

 

        วันที่ 13  สิงหาคม 2562  เวลา 13.50 น.  ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางประภาพร  อัมรินทร์นุเคราะห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมประชุม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7/2562 โดยมีนายอดิเทพ  กมลเวชช์ ปลัดจังหวัด เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้ขอความร่วมมือสถานประกอบการผ่านสภาอุตสาหกรรมในการเข้าไปประชาสัมพันธ์ เชิญชวนจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ