สำนักงานแรงงานนนทบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562

 

             วันที่ 14  สิงหาคม 2562  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางประภาพร  อัมรินทร์นุเคราะห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562 โดยมีโดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม ระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีจังหวัดนนทบุรี การจัดสรรงบประมาณของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีภายใต้แนวคิด ขจัดสื่อร้าย ป้องกันภัยทางเพศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้น