สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2562 และการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2562

 

                 วัจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางประภาพร  อัมรินทร์นุเคราะห์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีนายอดิเทพ  กมลเวชช์ ปลัดจังหวัด เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 , รายงานผลการดำเนินงานของ ศอ.ปส.จ.นบ.ประจำเดือน, สรุปผลการประชุมของคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี, และเรื่องอื่นๆ ต่อมาเวลา 15.30 น. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายภานุ เเย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม โดยเรื่องเพื่อทราบจะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก