สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมพิธีเปิดโครงการ “กิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบข้อมูล และขยายเครือข่ายมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี”

 

                     วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 3  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นางพิศมัย  เอี่ยมวัฒนานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบข้อมูล และขยายเครือข่ายมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ ประธานชุมชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และประชาชนทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และการมีจิตสำนึกในอุดทการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้มีส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรีร่วมพิธีเปิดโครงการฯเป็นจำนวนมาก