สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4

 

                     วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี : นางสาวกัญญาภัค  พรหมบางญวน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้ทราบเกี่ยวกับนิยาม สาระสำคัญ บทบัญญัติที่ปรับปรุงเพิ่มเติม รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพใรการปฎิบัติงานต่อไป