สรจ.นนทบุรี จัดประชุมการตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ (รอบที่ 3)

 

             วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล  แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์  อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะ ในการตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดนนทบุรี (รอบที่ 3 Monitoring/Evaluation) ต่อมาเวลา 15.45 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและรับฟังคำเสนอแนะเพื่อแก้ไขต่อไป