แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563

 

                      วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางนิศากร  วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวต่อไป