แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

 

          วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล  แรงงานจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ทั้งนี้มีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นายอำพล อังคภากรณ์กุล  นายชลธี  ยังตรง  นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี​ทั้ง 3 ท่าน ปลัดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล ดังกล่าว