สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมลงพื้นที่เข้าร่วมดำเนินการคัดกรอง/คัดแยก ผู้เสียหายจากการเข้าจับกุมแรงงานต่างด้าว

 

                 วันที่ 4 กันยายน 2562  เวลา 13.00 น. แรงงานจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้ นางสาวกัญญาภัค  พรหมบางญวน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ในฐานะคณะทำงานช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ระดับอำเภอ ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรีที่ 1887/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมดำเนินการคัดกรอง/คัดแยกผู้เสียหายจากการเข้าจับกุมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จำนวน 11 คน โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมของตำรสจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี ซึ่งผลจากระบวนการคัดกรองไม่พบผู้เสียหายที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ แต่พบผู้กระทำผิดในข้อกล่าวหา ใช้หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งหนังสือเดินทางปลอม จำนวน 1 คนและข้อกล่าวหา เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 10 คน ทั้งนี้ได้ส่งตัวให้สำนักงานตำรวจภูธรบางบัวทองดำเนินการต่อไป