สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมออกตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ

 

                 วันที่ 5  กันยายน 2562  เวลา 09.30 น. นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่าสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายด้านการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จึงมอบหมายให้นางสาวกัญญาภัค  พรหมบางญวน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมออกตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี โดยมีจ่าจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนอัยการจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และปลัดอำเภอเมืองนนทบุรี ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด และผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการตรวจแบบบูรณาการในครั้งนี้ ทั้งนี้มีสถานประกอบการที่ได้รับเข้าตรวจกิจการประเภทสถานบริการ จำนวน 3 แห่ง คือ ร้านลงขัน (กอกล้วย)  ร้านนั่งเล่นวันวานพระราม 5 และร้าน 13 เหรียญ (บริษัท 13 เหรียญ งามวงศ์วาน จำกัด) ซึ่งผลการตรวจพบว่าแรงงานต่างด้าวทุกคนมีใบอนุญาตทำงานถูกต้างและไม่พบการกระทำผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ได้มีการมอบเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่สถานประกอบการ อาทิ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ข้อแนะนำการใช้แรงงานเด็ก บทกำหนดโทษนายจ้างและคนต่างด้าวที่ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เป็นต้น