สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ระดับจังหวัด

 

            วันที่ 10 กันยายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ Silk Room โรงแรมเวสเกตต์ เรสซิเดนซ์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นางสาวกัญญาภัค  พรหมบางญวน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ระดับจังหวัด ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุของจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนดังกล่าว