สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2562

 

                   วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่าสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อแจ้งแนวทางการประชุมฯ รวมถึงรายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนนทบุรี ตามแนวทางที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนด ทั้งนี้มีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม และมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้