สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบรีร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดนนทบรี

 

                วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 3 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นางพิศมัย  เอี่ยมวัฒนานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดนนทบรี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และให้การนำข้อมูลเข้าระบบเป็นไปอย่างถุกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา เป็นประธานในการอบรมดังกล่าว