สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี (จปฐ.)

 

                       วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางสาวกัญญาภัค  พรหมบางญวน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อรับฟังรายงานผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปี 2562 จากการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2561 ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ปี 2562 ระดับจังหวัด