สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดนนทบุรี

 

                    วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดนนทบุรีภายใต้ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัดเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อร่วมวิเคราะห์และปรับปรุงแผนฯ ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคและระดับจังหวัดต่อไป