แรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และโครงการโรงงานสีขาว

 

             วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล  แรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และโครงการโรงงานสีขาว โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสถานประกอบกิจการให้มีความเข้มแข็ง มีระบบเฝ้าระวังปัญหาอย่างยั่งยืน โดยให้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดและรับการตรวจประเมินจนกระทั่งผ่านหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ในปี 2562 มีสถานประกอบกิจการที่ผ่านหลักเกณฑ์และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 72 แห่ง