สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน

 

                       วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล  แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่าสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน โดยมอบหมายให้นางประภาพร  อัมรินทร์นุเคราะห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และอาสาสมัครแรงงานดีเด่น เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมปริ้นส์ตั้นกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามในวันนี้ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล ในฐานะแรงงานจังหวัดนนทบุรี จึงเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนางสุรี บัวหลาด อาสาสมัครแรงงานอำเภอปากเกร็ด ที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นของจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้