สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมงานมหกรรม “วิถีคนนท์ ชุมชนพอเพียง สู่ความยั่งยืน” ประจำปี 2562

 

                     วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางพิศมัย  เอี่ยมวัฒนานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงานมหกรรม วิถีคนนท์  ชุมชนพอเพียง สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้มีการจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ผลผลิตจากกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาหารพื้นถิ่น และสินค้าชุมชนที่โดดเด่นของจังหวัดนนทบุรี รวม 42 บูท มาร่วมออกงานในครั้งนี้