สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนกันยายน 2562 และการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9/2562

 

              วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางประภาพร  อัมรินทร์นุเคราะห์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยมีนายชลธี  ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 , รายงานผลการดำเนินงานของ ศอ.ปส.จ.นบ.ประจำเดือน และเรื่องอื่นๆ ต่อมาเวลา 15.30 น. นายชลธี  ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยนางประภาพร  อัมรินทร์นุเคราะห์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องเพื่อทราบจะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา และรับฟังการประชุมในครั้งนี้