สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดนนทบุรี

 

                  วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่าสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดนนทบุรี โดยวาระการประชุมเป็นการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลที่มีคุณธรม โดยยึดหลักพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี