สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม โดยยึดหลักพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

                 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่าสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีได้มอบประกาศเกียรติคุณให้ นางสาวธนภมน  ชีวเจริญกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลที่มีคุณธรม โดยยึดหลักพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562