สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

 

          วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี : นางสาวกัญญาภัค  พรหมบางญวน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อให้การปรับร่างแผนดังกล่าวครอบคลุมทุกมิติ และสามารถบูรณาการได้กับทุกภาคส่วน