ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 5) โดยมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2554