ภูมิประเทศ

 

             

                    จังหวัดนนทบุรี ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ชื่อเดิมทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรี บ้านตลาดขวัญ ใช้อักษรย่อว่า นบ มีเนื้อที่ประมาณ 622.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 388,939.37 ไร่ ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานีระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย อำเภอปากเกร็ด อำเภอไทรน้อย อำเภอบางใหญ่ และอำเภอบางบัวทอง แบ่งเป็น 52 ตำบล 395 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 11 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 28 แห่ง

 

ตารางที่ 1  จำนวนตำบล หมู่บ้าน เทศบาล และ อบต. จำแนกรายอำเภอ จังหวัดนนทบุรี

อำเภอ

เขตปกครอง

ขนาดพื้นที่

(ตร.กม.)

ตำบล

หมู่บ้าน

เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง

เทศบาลตำบล

อบต.

เมืองนนทบุรี

10

32

1

1

1

3

 77.018

ปากเกร็ด

12

85

1

-

1

6

 89.023

บางบัวทอง

 8

81

-

2

-

6

116.439

บางกรวย

 9

60

-

1

3

3

 57.408

บางใหญ่

 6

69

-

-

5

3

 96.398

ไทรน้อย

 7

68

-

-

1

7

186.017

รวม

52

395

2

4

11

28

622.303

ที่มา : เว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (th.wikipedia.org) ( ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561)

            อาณาเขตจังหวัดนนทบุรีคือ ทิศเหนือ ติดกับเขตจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้  ติดต่อกับเขตกรุงเทพมหานคร ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี และทิศตะวันตกติดต่อกับเขตจังหวัดนครปฐม

          จังหวัดนนทบุรี มีภูมิประเทศที่สวยงาม ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแบ่งพื้นที่ของจังหวัดออกเป็น 2 ส่วน คือฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองทั้งตามธรรมชาติและที่ขุดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมากเชื่อมโยงติดต่อกัน ปัจจุบันพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานครค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นพื้นที่การค้าและการลงทุน และเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรที่อพยพมาจากทุกภาคของประเทศ และเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรีจึงเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ มีศักยภาพสูงและมีการจัดเตรียมสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

                   จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่เกษตรกรรมที่สร้างผลผลิตที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะผลไม้ อาทิเช่น ทุเรียนนนท์แต่ปัจจุบันมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมีเนียม โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ทำให้พื้นที่การเกษตรของจังหวัดลดลง จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล มีการเจริญเติบโต ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากรวมทั้งมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามมีธุรกิจต่าง ๆเกิดขึ้นมากมายเช่นกัน อาทิ โรงแรม ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง การขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสถานบริการสุขภาพเป็นต้น

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น