อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี

  

 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี จำนวน   6    คน
   
แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้  

  

          1. อำเภอเมือง (นางพวงเพ็ญ   เทียนจ่าง)

 

จำนวน    1   คน

          2. อำเภอปากเกร็ด (นายประกิจ   บุญยรัตนพันธ์ )                                         จำนวน    1   คน  
          3. อำเภอบางกรวย (นายจักรวิทย์   มัณฑะนานนท์) จำนวน    1   คน
          4. อำเภอบางใหญ่ (นายสิวกรณ์    สุวรรณวนิช) จำนวน    1   คน
          5. อำเภอบางบัวทอง (นายสุเมธ   อรียพัฒน์) จำนวน    1   คน  
          6. อำเภอไทรน้อย (นางวิเชียร   แสงสุวรรณ)   

จำนวน    1   คน