อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี

  

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีมีทั้งสิ้น 52 คน

แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี จำนวน   6    คน
   
แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้  

  

          1. อำเภอเมือง (นายสมจิตต์  วุฒิสุทธิ์)    

 

จำนวน    1   คน

          2. อำเภอปากเกร็ด (นางสาวนิพาดา  แสงคล้าย )                                        

จำนวน    1   คน  

          3. อำเภอบางกรวย (นายจักรวิทย์   มัณฑะนานนท์)

จำนวน    1   คน

          4. อำเภอบางใหญ่ (นางศิระภัสสร  เจริญสุขสุวรรณ)

จำนวน    1   คน

          5. อำเภอบางบัวทอง (นางจีรนันท์  ชาวมอญ)

จำนวน    1   คน

 
          6. อำเภอไทรน้อย (นางสมคิด  แก้วเกล็ด)   

จำนวน    1   คน