Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2565

pll_content_description

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2565 มีการรายงานผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายงานผลการดำเนินงานของ ศอ.ปส.จ.นบ.ประจำเดือน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

TOP