Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

การประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดนนทบุรี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ชั้น 2) โดยมี นายอำนวย  ศรีโยธา แรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่ออธิบายผลการดำเนินงาน ปี 2555 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจงภารกิจใหม่ของอาสาสมัครแรงงาน ปี 2556 เช่น การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ โครงการอาสาพาไปสมัครงาน หรือการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น เป็นต้น

TOP