Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

การอบรมในโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)

pll_content_description

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้
นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 
และนางพิศมัย เอี่ยมวัฒนานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมการอบรมในโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) เพื่อร่วมกันบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุม Spello ชั้น 6 โรงแรม เดอะ พาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร
โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน

TOP