Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

มาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขตจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

จังหวัดนนทบุรีกำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขตจังหวัดนนทบุรี โดยนายจ้าง/สถานประกอบการรายใด ที่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขต จังหวัดนนทบุรี ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ต้องเป็นแรงงานต่างด้าวในกิจการขนส่งสินค้า หรือแรงงานแรงงานต่างด้าวในกิจการรับเหมาก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 ต้องดำเนินการขออนุญาตนายอำเภอก่อนออกนอกพื้นที่ 

ไฟล์แนบ:

TOP