Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

มาตรการ Covid Free Setting (CFS)

pll_content_description

เนื่องจากปัจจุบันมีการผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรคต่างๆและการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ของจังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวรวมถึงเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส SARS-COV-2 B.1.1.529 หรือ สายพันธุ์ Omicron จึงขอเน้นย้ำและประชาสัมพันธ์ให้กิจการ กิจกรรม และสถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting (CFS) อย่างเคร่งครัด

ไฟล์แนบ:

TOP