Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามกิจกรรมรับลงทะเบียนผู้หางานทำ/นายจ้าง และการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

pll_content_description

             ด้วยจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามกิจกรรมรับลงทะเบียนผู้หางานทำ/นายจ้าง สำหรับกิจกรรมยกระดับคุณภาพการบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศและกิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง และการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษสำหรับกิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐและกิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มศักยภาพการบรรจุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี

 

               ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

                     ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน  วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

TOP