Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘

pll_content_description

 

 

                 เมื่อวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๔ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน นางณัฐชนน  ชัยถาวรพงศ์ เป็นเลขานุการ และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมคณะกรรมการฝ่ายนายจ้าง ฝ้ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

  

     

TOP