Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๕๗

pll_content_description

          สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีนางอุดมลักษณ์  สอนสารี แรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และมีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีทั้ง ๖ อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

TOP