Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรีประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

pll_content_description

 

               วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๔ (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายพรชัย  สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในการประชุม และมีนางอุดมลักษณ์  สอนสารี แรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นเลขานุการ พร้อมตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดสรรงบประมาณ และจัดทำแผนส่งสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเพื่อเริ่มดำเนินการต่อไป

 

 

 

 

 

TOP