Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

pll_content_description

 

                        สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๔ ห้องตลาดขวัญ โดยมีท่านณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในครั้งนี้ และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง และตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

   

   

   

TOP