Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สรจ.นนทบุรีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน “หมู่บ้านช่าง สร้างสรรค์งานในชุมชน”

pll_content_description

               วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 2561 เวลา ๐๙.๓๐น. ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน “หมู่บ้านช่าง สร้างสรรค์งานในชุมชน” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบพัฒนาจังหวัด) ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดให้มีการฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น

 

https://

TOP