Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สรจ.นนทบุรีร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ประจำวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

pll_content_description

 

                 วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ลานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (Strong Together)

 

   

TOP