Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สรจ.นนทบุรีร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (Strong Together)

pll_content_description

 

   

 

                  วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (Strong Together) ทั้งนี้แรงงานจังหวัดนนทบุรีพร้อม ข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย จำนวน 3 คน

 

      

TOP