Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สรจ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดนนทบุรี และตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรมนักการตลาดออนไลน์

pll_content_description

 

                       วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี : ผู้แทนแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดนนทบุรี (กพร.ปจ.นนทบุรี) ซึ่งวาระที่สำคัญจะเป็นเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด ปี ๒๕๖๑ โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว นอกจากนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีมีการจัดฝึกอบรมวันแรกในโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี (ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑)หลักสูตรนักการตลาดออนไลน์ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จุดประสงค์เพื่อยกระดับการเป็นผู้ประกอบการอิสระให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจในยุค Internet of Things (IOT) และเป็นการพัฒนาทักษะของแรงงานรองรับ Thailand ๔๐ทั้งนี้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงลงพื้นที่เยี่ยมชมผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมให้ข้อแนะนำผู้เข้ารับการอบรมในเวลาถัดมา

 

 

TOP