Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 (Progress Review) ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสุวรรณ์  ดวงตา) และคณะ ในเวลา 09.30 น. ทั้งนี้มีนางกัญจนาภรณ์  ไซกัล  แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน และรับฟ้งข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุง ในการนี้ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะที่ได้มาลงพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีครั้งนี้ ต่อมาสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีมีการประชุมต่อเนื่องเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีแรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อชี้แนะจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

TOP