Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมบูรณาการออกตรวจสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมกราคม 2563

pll_content_description

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดกิจรรม kick off Safety Thailand ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในสถานประกอบกิจการ ในการนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมบูรณาการตรวจสถานประกอบการพร้อมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยเข้าตรวจสถานประกอบการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไซด์งานก่อสร้างอาคาร 8 อาคาร จำนวน 2 – 10 ชั้น ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชา รวม 350 คน จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พร้อมนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้ให้คำแนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลและแนะนำแรงงานได้ต่อไป

TOP