Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมประชุมคณะทำงานปฎิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

วันที่ 8 มกราคม 2563 นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางพิศมัย  เอี่ยมวัฒนานันท์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะทำงานปฎิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี และส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด จำนวน 46 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม

TOP