Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2564

pll_content_description

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน นายสุกิจ ครุฑคง สวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดนนทบุรี นางชวนพิศ วิระวงษ์นุสร ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานและนโยบายจังหวัด

TOP